WERKWIJZE

Onze aanpak
Onze coaching bestaat uit enerzijds mentale coaching en anderzijds praktische juridische coaching, of natuurlijk een combinatie. Uiteraard beslist u zelf op welk vlak u gecoacht wilt worden!

Bij stress, burn-out of andere psychische klachten helpen wij u effectief met mentale coaching op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten in de psychologie (RFT en ACT). Deze coaching is gericht op u als “mens” en heeft tot doel u psychologisch flexibeler te maken zodat u beter met uw moeilijke omstandigheden zult kunnen omgaan. 

Naast deze mentale coaching bieden wij tevens praktische juridische coaching in het geval uw klachten mede worden veroorzaakt door financiele zorgen, juridische vragen of problemen, conflicten of (dreigende) rechtszaken. Deze praktische coaching is gericht op het oplossen van het probleem (de “zaak”). 

In de praktijk gaan stress, een burn-out of depressieve klachten vaak gepaard met financiele zorgen of zorgen over een conflict, juridisch probleem of rechtszaak. In dat geval is de combinatie van mentale en praktische coaching de meest aangewezen weg. Wij hanteren een holistische benadering, wat betekent dat wij zowel kijken naar uw problemen als naar de wijze waarop u met uw problemen omgaat. Samen met u veranderen wij wat u kunt veranderen aan uw omstandigheden en wij leren u te accepteren wat u niet kunt veranderen.

Deze aanpak door Heelmeesters is uniek en verenigt eigenlijk twee soorten traditionele dienstverlening (van enerzijds jurist/advocaat en anderzijds coach/psycholoog) in zich. Een traditionele jurist/advocaat lost uw stress of psychische klachten niet op en een traditionele psycholoog kan u niet helpen met uw zakelijke probleem. Heelmeesters hanteert daarom een unieke vorm van oplossingsgerichte coaching waarbij – afhankelijk van uw situatie én uw persoon – zowel praktische als mentale oplossingen worden geboden. Samen met u vinden wij voor u de beste én goedkoopste oplossingen voor uw zaak én voor u als mens.

Waarom coaching?
Coaching door middel van gespreksvoering is de meest efficiente – en daardoor ook de voor u meest kostenbesparende – manier om oplossingen te kunnen bieden voor problemen. Veel mensen die met een (juridisch) probleem kampen, willen weten wat zij zelf kunnen doen om hun problemen te kunnen oplossen. Zij hebben geen behoefte aan dure schriftelijke adviezen en juridische procedures. De coaching van Heelmeesters geeft in 1 of hooguit een aantal gesprekken de gewenste duidelijkheid. Men komt vaak tot het inzicht dat het helemaal niet noodzakelijk is om een dure jurist of advocaat in te schakelen. Soms is een juridisch vervolg echter wel gewenst en dan helpt Heelmeesters u met het vinden van de beste en goedkoopste juridische hulp (zoals gefinancierde rechtbijstand, rechtsbijstandverzekering, vakbondslidmaatschap) of helpen wij u desgewenst met het vinden van de meest geschikte advocaat voor uw zaak. Mocht blijken dat er geen praktische oplossingen voor uw probleem mogelijk zijn dan kunnen wij u desgewenst verder helpen met mentale coaching op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de psychologie (RFT en ACT). Coaching is de snelste manier om samen met u direct op zoek te gaan naar de beste (en goedkoopste) oplossing voor uw probleem.   

Wat maakt de coaching van Heelmeesters uniek?
De coaching van Heelmeesters is uniek in die zin dat wij nog geen vergelijkbare dienstverlening zijn tegengekomen op het internet.
Aan de ene kant zijn er advocaten en juristen die een probleem zeer zakelijk en puur juridisch bekijken. De nadelen hiervan zijn dat de kosten van juridische werkzaamheden, zoals studie, schriftelijke adviezen en procedures, vaak erg hoog zijn. Het praktisch nut en de juridische taal wordt in de praktijk door mensen regelmatig niet goed begrepen. Bovendien doet een juridische aanpak niet altijd recht aan de situatie omdat daarmee menselijke problemen niet worden opgelost (en regelmatig zelfs toenemen).
Aan de andere kant zijn er coaches en psychologen die mensen helpen met de stress en psychische klachten die vaak verband houden met (juridische of financiele) problemen. Het nadeel van een louter psychische benadering is dat praktische oplossingen voor de problemen te weinig aandacht krijgen. Een psycholoog of coach is nu eenmaal niet gericht op oplossing van externe problemen.  
Door onze kennis en ervaring op beide vlakken kunnen Heelmeesters met u meedenken wat de beste oplossing voor uw persoon en in uw specifieke situatie is. Wij hanteren in uw belang maatwerk door middel van een holistische benadering: “De mens zit in de zaak en de zaak zit in de mens.”

Wat is het doel van onze coaching?
Na een kosteloos en vrijblijvend eerste advies kunt u zich beter voorstellen wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen. Wat dit is, ligt helemaal aan uw situatie en wensen. Wij maken onderscheid in praktische coaching met een nadruk om u te helpen uw problemen op te lossen of mentale coaching als u zelf aangeeft dat u psychisch beter wilt leren omgaan met uw problemen.   

Het doel van onze praktische coaching is om u te helpen om tegen zo weinig mogelijk kosten de beste oplossing voor uw probleem te vinden. Dit betekent in de praktijk dat wij u deskundig en objectief kunnen adviseren welke oplossingen er mogelijk zijn en welke kosten en risico’s hieraan verbonden zijn (kosten-baten-analyse). Ook zullen wij samen met u nagaan wat u zelf kunt doen om bij te dragen aan een oplossing zonder dat u een advocaat of jurist hoeft in te schakelen. U kunt veel meer zelf dan u denkt en u kunt zich zo aanzienlijke kosten besparen. Ook kunnen wij u ondersteunen als u noodzakelijkerwijze juridische bijstand moet inschakelen of als u problemen ondervindt met de rechtsbijstand die u al heeft ingeschakeld. Onze praktische coaching is bij uitstek geschikt voorafgaand aan inschakeling van een jurist of advocaat te besparing van (vaak aanzienlijke) juridische kosten.

Het doel van onze mentale coaching is om u psychologisch flexibeler te maken. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat een juridisch probleem nooit is los te zien van diegene die het betreft. Wat voor de een geen enkel probleem is, vormt voor de ander een onoverkomelijk obstakel in zijn of haar leven. Het doel is om tot gedragsverandering te komen waardoor u zich meer naar uw eigen waarden zult kunnen gaan gedragen. Onze mentale coaching is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de psychologie, de Relational Frame Theory (RFT) en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Hierdoor zult u steeds beter kunnen omgaan met problemen en moeilijke omstandigheden. Idealiter kunt u uw huidige problematische situatie aangrijpen om daar als persoon versterkt uit te komen.

Wat houdt de Acceptance and Commitment Therapy in?
Heelmeesters zijn opgeleid als ACT-therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging voor ACT-beoefenaars (ACBS). ACT is een 100% gedragstherapie hetgeen betekent dat het doel is om uitsluitend iemands gedrag in positieve zin te veranderen. Wat positief is bepaalt de betrokkene zelf. ACT is een nieuwe therapie die vanuit verschillende invalshoeken, waaronder mindfulness, op nuchtere (niet zweverige) en positieve wijze nieuwe toekomstperspectieven biedt. Act focust op wat voor iemand echt belangrijk en waardevol is in het leven. ACT leert iemand zo nodig daarbij anders om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens (over zichzelf of over haar/zijn problemen) die in de weg staan aan positieve veranderingen. ACT werkt – wetenschappelijk bewezen – zowel bij uiteenlopende klachten (als stress, depressie, angsten, verslaving etc) als bij het verbeteren van prestaties, bij persoonlijke groei en ontwikkeling en bij vragen rondom zingeving.

Hoe werkt de coaching in de praktijk?
Onze coaching werkt verder zoals bij coaches (en psychologen) gebruikelijk. Wij maken telkens een afspraak voor een gesprek (van 50 minuten). U beslist altijd zelf hoeveel gesprekken u wilt en u houdt dus altijd zelf volledige controle over de kosten. Vaak is één gesprek al voldoende voor een beter zicht op uw situatie waardoor u eventueel zelf verdere stappen kunt zetten.

Onze coaching bestaat uitsluitend uit gespreksvoering met u als cliënt(e). Dit is naar onze mening de duidelijkste en meest efficiënte wijze van communiceren. Anders dan bij schriftelijke correspondentie kunnen direct vragen worden gesteld en antwoorden gegeven en kan in uw belang kostbare tijd worden bespaard. Er ontstaat minder miscommunicatie en tekst hoeft niet te worden bedacht en uitgetypt.

Wat is onze coaching niet?
Onze dienstverlening is -zowel wat ons uurtarief betreft als aantal uren -slechts een fractie van wat gemiddeld aan juridische tarieven wordt betaald. U kunt van ons derhalve redelijkerwijze niet verwachten dat wij juridisch-inhoudelijke werkzaamheden voor u verrichten. U blijft bij coaching altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt en u blijft zelf verantwoordelijk voor eventueel lopende juridische termijnen.
*Om u kosten te besparen vindt onze coaching uitsluitend in gespreksvorm plaats en is er geen andere correspondentie of communicatie mogelijk (zoals telefoontjes tussendoor, apps of e-mails).
*Wij treden niet namens u op, dus wij zullen ook niet namens u communiceren of corresponderen met derden. Als dit nodig is, zullen wij u desgewenst instrueren hoe u dit zelf het beste kunt doen.
*Wij zijn niet uw juridisch gemachtigde of juridisch adviseur.
Wij bestuderen -om u kosten te besparen -ook niet uw eventuele juridische dossier. Al onze eventuele adviezen zijn altijd van algemene aard afgaande op de informatie die u ons verstrekt. Dit betekent overigens niet dat deze van minder waarde zouden zijn. Vaak integendeel: Door middel van deskundige en objectieve adviezen kunt u juist beter uw eigen keuzes en afwegingen maken. Omdat Heelmeesters zelf niet zijn gebaat bij het voeren van juridische procedures, betekent dat wij u eerlijk en objectief over de voor- en nadelen daarvan kunnen adviseren.